Bấm để tải app toanquoc.vn:

Phạt gian lận khối lượng

18:02:51 18-01-2021

      Phạt gian lận khối lượng

Ví dụ: Shop đi hàng thực tế là 10kg, nhưng chỉ tạo đơn gói 0.5kg, 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg.

è Phí Phạt = 35,000đ/1đơn hàng.

3.1 Giải thích: Gói 15kg – cho phép gửi hàng từ 6kg tới 15kg. Đối tác của DRUGY sẽ kiểm tra ngẫu nhiên và không liên tục, để hạn chế việc gian lận chúng tôi sẽ phạt bắt đầu từ tính từ ký thứ 6.


Bảng 3.2 Biểu phí phạt đơn hàng vượt quá 15kg

Đơn giá phạt trên 1kg

(Lưu ý: Số ký phạt sẽ tính từ ký thứ 6)

Mức phạt tính theo Vùng

6,000đ/Kg

Cùng tỉnh, thành phố

10,000đ/kg

Nội vùng (Cùng miền Bắc, Trung, Nam)

14,000đ/kg

Liên tỉnh Bắc – Nam, Bắc – Trung, Trung – Nam


è   Phí Phạt = (Khối lượng thực tế – 5kg)*Đơn giá phạt 1kg


Ví dụ: Shop sử dụng gói 15kg = 60,000đ, chuyển hàng từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh (Liên tỉnh Bắc Nam)

Khối lượng cân tại bưu cục = 25kg

è Phí phạt = (25 - 5)*14,000đ = 280,000đ

Lưu ý: Phí phạt là khoản phí riêng không bao gồm phí vận chuyển đã tính trên hệ thống.


Các bài viết liên quan khác

Happy customers